Fulmech Design: хардуерни продукти и машинен продуктов дизайн

Fulmech Design е подбранд на основния бранд Solo Form. Сферата и посоките на развитие обхващат: разработка на хардуерни продукти и машинен продуктов дизайн. Разнообразни решения за структури, панели, органи за управление и устройства. Разработка на различни типове хардуерни панели, таблети, мобилни и стационарни устройства, машинни панели за управление, конзолни структури, пултове, стойки и панели за сканиращи датчици. Създаване на продуктови концепции и решения в сферата на електрониката, автоматизацията и машините.

Продуктите допринасят за дигитализация в заобикалящата ни среда и за решаването на различни по своето естество проблеми. Диапазонът от продукти в областта на хардуера, машините и автоматиката е огромен, което създава предпоставки и открива нови възможности за развитие. Независимо дали става дума за продукти в заобикалящата ни среда, на работното място, за бита или свободното време.

В хардуерните продукти и машините съществуват многобройни проблеми за разрешаване, които са неразривно свързани помежду си. Един от основните проблеми е – разработката на структурата и нейният хардуерен или машинен продуктов дизайн. Нещата не трябва да са самоцелни, защото външните панели, конструктивните части и основните компоненти за управление, подсказват цялостния принцип на функциониране в съответния продукт. В тези продукти е много важно изграждането на синхрона между хардуер и софтуер, защото с тях се управлява и контролира устройството или машината. За целта всичко това трябва бъде логично позиционирано върху продукта, под формата на контролни зони и конкретни органи за управление – пултове, бутони, дисплеи, ръкохватки, сензори за движение и др. В случая говорим за детайлна разработка на информационната ергономия, която трябва да притежава определена логика и подредба на различните контролни зони и органи за управление. Всичко това трябва да дава отговори на определени въпроси – как точно работи този продукт, как се управлява, каква е неговата последователност от функции и т.н.

Като цяло хардуерните продукти се оборудват със широк диапазон от компоненти, механични детайли и конструктивни части. Някои могат да бъдат забелязани върху външната им структура, а други се сглобяват във вътрешната структура – под формата на укрепващи детайли и носещи конструктивни части. Механичните детайли също имат основна роля в хардуерните продукти, защото с тяхна помощ се изграждат съвременни машини, които имат широко приложение в различните типове индустрии. Автоматизацията присъства в подобни продукти и често може да бъде забелязана в комбинация с хардуерно оборудване. Този тип продукти е необходимо да покриват конкретни изисквания и характеристики, с оглед на тяхното предназначение – функция, експлоатация, ергономия, разположението на компонентите и оборудването, сглобяване, монтаж и демонтаж, ремонтопригодност и др.

Това са местата, в които е представен брандът “Fulmech Design”:
Facebook – https://www.facebook.com/fulmechdesign
Instagram – https://www.instagram.com/fulmechdesign/
LinkedIn – https://www.linkedin.com/showcase/fulmechdesign

ПРОЕКТИ:

Проектът “Игрален кокпит” е разработка с потенциал за краен продукт. Ще се използва изключително полезната база на друг проект, което ще допринесе за плавното му преминаване от проектиране, през разработка и достигане до тестови модели и основен прототип. Този проект притежава потенциала за достигане до предпроизводствен прототип, който ще увеличи шансовете за достигане до краен продукт. Проектът “Хардуерно устройство със стойка” ще се насочи към интензивна разработка, чиято основна цел е краен продукт. Това е проект с вече извървян процес и значителна основа, която дава индикации, че може да се получи реален продукт. Повторното изминаване на етапите на проектиране е с цел подобряване и оптимизиране. Ще се премине през тестови модели, основни прототипи, достигайки до предпроизводствени прототипи. Разработката е ориентирана към изграждането на продуктова линия. Следващият проект е продукт с познато приложение на пазара – “Таблети”. Той също е разработка с приоритет за краен продукт. Има добре развита концептуална основа и подбрани решения за по-нататъшно развитие, с уточнено приложение и типове продукти. Предстои да бъдат развити под формата на 3D CAD модели. Предвидено е разработките да преминат през тестови модели, основни прототипи, достигайки до предпроизводствени прототипи. Планираният краен продукт е насочен към различни сфери – „тип сменяеми панели“, със съответното хардуерно оборудване и неговото приложение. Разработката “Четец за незрящи хора” е надграждане на базата на проект, достигнал конкретно ниво на развитие. Целта е да се достигне до изработка на поне два детайлни основни прототипи. Не уточнено все още дали това ще доведе до функциониращ демонстрационен прототип. На този етап се цели единствено оптимизиране на разработката в конкретна посока за презентиране. Проектът на този етап не е с приоритет за достигане до краен продукт. Поради различни специфики и прекалено големите мащаби – като разходи за завършване на разработката, както и предполагаемата крайна цена продукта. Друга проект, който е част от представянето на бранда “Fulmech Design” е проектът “Автоматизирана машина”. Той е продължение на една стабилна основа като разработка. Възможността за достигане до основен прототип не е малка, но трябва да се премине през допълнителен редизайн и финализиране на разработката. Съществува и възможност този проект да достигне освен до основен прототип, но и до функциониращ предпроизводствен прототип. За реализацията на тази цел е необходимо разработката да премине и през други процеси, които ще помогнат за надграждането и достигането до краен продукт. Потенциалът на тази разработка не е малък, а сферите на приложение са с интересни възможности. Проектът “Стругови CNC машини” е база с развити вече няколко концептуални варианта, под формата на продуктови скици. Те ще се използват като основа за изграждане на финални 3D модели на продукти в машиностроенето. Проектирането и финализирането на ниво 3D концепции, би могло да създаде предпоставка за партньорство с машиностроителни и хардуерни компании, с възможност за изграждане на по-мащабни проекти в областта металообработващите машини. Целта пред проекта на този етап е постигане на концептуални 3D CAD модели, подходящи за презентиране. И този проект би създал добър имидж и потенциал за бъдещото развитие на бранда “Fulmech Design”. Реализацията на този проект като продукти, зависи от много мащабни процеси и възможности за тяхното развитие като реални продукти. Разработката “Механичен тренажор за кучета” е в напреднал стадии на развитие – с изработен основен прототип. Необходимо е прототипът да се изработи отново. Това е разработка преминала през всички проектни етапи и разработка на тестови модели и основен прототип. Целта е отново да се тества разработката, който да премине към предпроизводствен прототип и да се ориентира към краен продукт. Проектът притежава реалната основа, която ще го доближи до реален продукт, достъпен за клиенти с конкретни потребности.

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ:
Игрален кокпит

Линк към проекта “Аркадна електронна машина” – https://solo-form.com/project/arkadna-elektronna-mashina/

Проект за “Игрален кокпит”, който ще продължи своето развитие и разработка, на база на вече изграден опит в проекта “Аркадна електронна машина”. В този проект се разработиха тестови модели и прототипи на хардуерни панели, функционални части и детайли. По време на разработката беше изградена концептуална основа за развитие на нов продукт. Идеята, която е залегната в “Игрален кокпит” е да има обособена зона за сядане, съобразена с разположението на три монитора, както и зона за разполагане на клавиатура, мишка и други игрални аксесоари. За целта на проекта ще се разработи обособено място за сядане, съобразено с конкретни ергономични характеристики. Продуктът ще е на модулен принцип, което позволява неговото сглобяване, разглобяване, както и регулиране на конструкцията в конкретни зони. Предстоят довършителни процеси в „Етап: Концептуална разработка” и „Етап: 3D моделиране”. Проектът постепенно ще навлезе към последващите етапи от проектния процес “Продуктов дизайн и разработка” (вижте процеса): „Етап: Модели и прототипи” и „Етап: Адаптиране за производство”.

Хардуерно устройство със стойка

Линк към проекта “Хардуерно устройство” – https://solo-form.com/project/harduerno-ustroystvo/

Проектът “Хардуерно устройство със стойка” е изграден от основен хардуерен панел и стойка тип “конзола”. Разработката е насочена към продуктови разработки с цел асемблиране на комбинации от хардуерни компоненти, с различни функционалности – хардуерни модули, датчици за движение, сканиращи устройства, мобилни ретранслатори и др. За основа се използва друг проект, достигнал до определен етап на разработка – “Хардуерно устройство”. Приложенията на този тип продукт са в различни посоки – разполагане на устройства на обществени места като площади, паркове и зони за отдих; в различен тип сгради – търговски, бизнес и жилищни сгради, складове и производствени цехове; обособени затворени пространства, в зависимост от целите и потребностите, които трябва да покрива продуктът. Разработките ще са с различни вариации на основния панел и конзолната конструкция. В лицевата си част панелът ще с изявени функционални обеми, релефи и зони за индикатори, датчици, антени и др. Панелът ще притежава носеци и конструктивни елементи във вътрешната си част, според типовете хардуерни компоненти. В задната си част на панелът ще има адаптирана периферия, която ще се монтира върху основна плочка – непосредствено свързана към стойката на конзолната структура. Стойката ще се фиксира вертикално върху основна плоча, която ще държи цялата конзолна конструкция. Ще има възможност за регулиране на общата височина и нивото на основния панел. Проектът, показан под формата на „Етап: Концептуална разработка”, е основа за разработката на “Хардуерно устройство със стойка”. Ще се извърши постепенно преминаване от „Етап: Концептуална разработка” към следващите етапи от проектния процес “Продуктов дизайн и разработка” (вижте процеса): „Етап: 3D моделиране”, „Етап: Модели и прототипи” и „Етап: Адаптиране за производство”.

Таблети

Линк към проекта “Таблети” – https://solo-form.com/project/tableti/

Таблетът в съвременния свят има разнообразни приложения, което го прави едно от най-използваните мобилни устройства. Масовото му приложение е под формата на четец или устройство за достъп до Интернет. Това го прави предпочитан заместник на персоналния компютър и лаптопа. Компактен, удобен и лесен за употреба, таблетът успява да задоволи и най-претенциозните потребности – разбира се след мобилния телефон. Той съчетава в себе си комплексни характеристики – четене, заснемане на снимки и видео, разговори, сърфиране в интернет и др. Няколкото типа стандартизирани размери и формати, го правят често предпочитан – освен в ежедневието, но и на работното място. Освен стандартните панели, към тях се разработват и адаптер с конзола, с чиято помощ, таблетът се позиционира върху поставки, устройства и машини. Конкретните разработки са насочени към таблети за управление и контрол на машини и автоматизирани устройства, но ще се разработят и варианти в посока – стандартни таблети за свободното време. Поради настъпващите тенденции и всеобща дигитализация във всички сфери от живота ни, това устройво ще има все повече приложения в посока – таблети за дистанционен контрол на ЦПУ машини, управление на различни типове автоматизирани устройства, таблети за проектиране и др. Структурата на дизайна ще се развие, но в същото време ще се акцентира върху отделни детайли и функционални зони – екран, бутони за управление, датчици, звукови команди и др. Панелите ще бъдат съобразени с различни ергономични характеристики и използваните типове материали за изработка им. Ще се обърне внимание на усещанията при допир до повърхнините на панелите, с оглед на благоприятни физиологични усещания и психологически възприятия. Следващите етапи от разработката (вижте процеса) ще обхванат – „Етап: 3D моделиране”, след което ще се премине постепенно към изработка на тестови модели и прототипи – в „Етап: Модели и прототипи”.

Панел – четец за незрящи

Линк към проекта “Таблет за незрящи” – https://solo-form.com/project/tablet-za-nezryashti-hora/

Проект за разработка на функционален панел за незрящи, изпълняващ функцията на четец с брайлова азбука. Идеята за тази разработка произтича от проект “Таблет за незрящи”. Стабилната основа на този проект и етапът, в който се намира, ще позволи достигането до основен прототип в новата разработка – “Панел – четец за незрящи”. Предстоят довършителни етапи във финалната визуализация на основния дизайн и изработка на основен прототип. Такъв тип продукти допринасят значително за достъпа на незрящи хора, до различен тип дигитализирана информация – било то книги, списания, статии, архивни документи и др. Целта на разработката е да се изгради функционален панел, с обособени зони за използване на таблета – с помощта на тактилна система. Използвайки брайловата азбука, устройството е предвидено да извежда информацията върху повърхността на таблета – незрящите ще имат възможност да четат съдържанието. Панелът има и различен тип бутони за допълнителни настройки, позиционирани в лицевата част и покрай периферията на панела. Достъпът до информация ще се осъществява посредством няколко вида USB-портове, адаптирани в панела на устройството. Проектът “Таблет за незрящи”, използван като основа за настоящата разработка е в напреднала фаза – предстояща изработка на основен прототип. „Етап: Концептуална разработка” е финализиран, докато в „Етап: 3D моделиране”, ще се извърши доработка – финална 3D визуализация на готов продукт. Към следващите етапи от проектния процес “Продуктов дизайн и разработка” (вижте процеса), ще се премине постепенно към „Етап: Модели и прототипи” и „Етап: Адаптиране за производство“. В бъдещ етап от проекта е възможно да се адаптира хардуерен модул, след което да се разработи на действащ прототип.

Автоматизирана машина

Линк към проекта “Машина за дигитализация” – https://solo-form.com/project/mashina-za-digitalizatsiya/

Разработка на автоматизирана машина – цялостна структура и разработка на механични компоненти. Идеята ще се развие на базата на вече изграден проект в тази посока – “Машина за дигитализация”. Концептуалната разработка на базовият проект обхваща – цялостна разработка продуктови скици, финален 3D модел, както и стартирал процес по асемблиране на структура и механични части. Необходимостта от дигитализиране на информацията под различни форми, стимулира и създаването на автоматизирани машини с различно предназначение. Устройства, които се използват за дигитализирането на хартиените носители, са от полза за по-плавен преход от хартия към дигитален формат. Целта на такива разработки е директно снимане на съдържанието от хартия и обработката му в конкретен файлов формат. Разработката на “Автоматизирана машина” е в посока за изграждане на стационарно устройство, с помощта на което да се обработва широк диапазон от хартиени носители – книги, архивна документация и др. Устройството ще бъде изградено от няколко автоматизирани обекта, които ще извършват определен алгоритъм от операции. Стремежът е да се изгради механична база, върху която да се изгради хардуерно управление, с цел задвижване на устройството. Базовият проект “Машина за дигитализация” – обхваща цялостна разработка на продуктови скици и 3D модел на механична структура. Новата разработка ще премине през допълнителни продуктовите скици, обхващащи Етап: “Концептуална разработка”. Ще последват доработки в 3D модела в „Етап: 3D моделиране”. След това ще се премине към следващите етапи от проектния процес “Продуктов дизайн и разработка” (вижте процеса): „Етап: Модели и прототипи” и „Етап: Адаптиране за производство“.

Стругови CNC машини

Линк към проекта “Универсален струг” – https://solo-form.com/project/universalen-strug/

Проект за “стругови CNC машини”, чиято разработката включва проектиране на цялостна структура и нов тип функционални зони. Продуктовите концепции ще са насочени към изграждане на машини със CNC управление. За основа на проекта ще се използват концептуалните разработки на друг проект – “Универсален струг”. Дизайнът на съвременната металообработваща машина трябва да е в посока на хибридни решения със софтуерно управление, в които хардуерът, автоматиката и механичните части са неразривно свързани помежду си. Съвременните металообработващите машини са роботизирани структури, които ще изведат този отрасъл в нова ера. Автономно управление без човешка намеса, в основните производствени операции и подаването на информация към машината. Разработката на тези концепции ще създаде база за разработка на конкретен тип стругови машини. Основните метални части са задължителни при извършване на определени производствени операции. Около това ще се надгради структура от външни и функционални панели от композитни материали и различни типове инженерни пластмаси. Всяка зона на машините ще се развие в посока за адаптиране конзолни структури, информационни дисплеи, датчици и функционални компоненти за управление на машината от разстояние – посредством таблет или директно от R&D отделът във фабриката. Проектът, показан под формата на концептуални варианти, е основа за разработката на “стругови CNC машини”. Ще се извърши постепенно преминаване от „Етап: Концептуална разработка” към следващите етапи от проектния процес “Продуктов дизайн и разработка” (вижте процеса): „Етап: 3D моделиране”, „Етап: Модели и прототипи” и „Етап: Адаптиране за производство.

Механичен тренажор за кучета

Линк към проекта “Фитнес уред за куче” – https://solo-form.com/project/fitnes-ured-za-kuche/

Механична структура, която може да се използва за интензивни тренировки или раздвижване на кучета – укрепване на опорно-двигателния апарат, оформяне на структурата и подобряване на тонуса. Подходящ е предимно за големи породи, с по-изразено телосложение и издръжливост – Кане Корсо, Алабай, Кавказка овчарка, Дого Аржентино, Немска овчарка, Ротвайлер, Питбул, Дог, Мастифи и др. Целта на фитнес уреда за кучета е да се правят периодични тренировки като се обикаля в кръг. Желателно е да се започне с постепенни натоварвания, докато се усети къде е физическият предел на кучето, без да се претоварва още от самото начало. Кучето може да обикаля и без водач, докато се обучи на съответните навици от стопанина. Механизмът е уточнен като типове детайли, елементи и начин на сглобяване. Модулът, от който е изграден продуктът, се състои от: алуминиеви конструктивни профили; стоманени планки; фланец с лагер; основна ос – стоманен прът; крепежни елементи и стоманени шишове за фиксиране. Фитнес уредът за кучета може да се използва само при наличие на пространство – при въртене на конструкцията диаметърът достига до 5 метра. От едната страна се прикрепя кучето, а от другата страна е възможно разполагане на тежести, по преценка на стопанина. Продуктът може да се фиксира върху мека почва, чрез стоманените шишове, но е възможно и прикрепяне с болтове към предварително подготвен циментов фундамент. Модулът може да се разглобява и съхранява.