ОБЩИ УСЛОВИЯ

Условия за използване на уеб сайт – www.solo-form.com

Моля, прочетете изцяло публикуваните „Общи условия“, преди да използвате информационните материали и съдържанието на уеб сайта. Настоящият документ съдържа информация за общото предназначение на съответния уеб сайт, като урежда отношенията между “Собственика на уеб сайта” и “Интернет потребителите”.

Настоящите общи условия уреждат отношенията между, по-долу за краткост “Собственик на уеб сайта”, от една страна, и “Интернет потребителите”, които посещават и разглеждат страниците, намиращи се на уеб сайт – www.solo-form.com

Собственикът на уебсайта – www.solo-form.com – е Павел Димитров Влахов; електронна поща: info@solo-fom.com; телeфонен номер за контакт: +359 889 297 598

С достъпа до съдържанието на интернет страниците, Вие се съгласявате и задължавате да спазвате настоящите “Общи условия” и съпътстващите ги промени. Потвърждаването на “Общите условия” е необходимо и задължително условие, както и приемането им – така “Интернет потребителят” се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни, с цел комуникация, подобряване и оптимизиране на уеб сайта и анализ на потребителското поведение в рамките на уеб сайта.

При условие, че не сте съгласни с посочените “Общи условия”, моля не използвайте уеб сайт – www.solo-form.com.

1.Предназначение на уеб сайта:

Интернет потребителите получават правото на достъп до уеб сайта, което включва достъп през уеб браузър, до информационните ресурси на уеб сайта – текстове, лога, снимкови и видео материали. Уебсайтът има за цел представяне и презентиране на Собственика на уеб сайта. В страница “УСЛУГИ”, в частност “Услуги, авторски права и дялово участие” е предоставена обобщена информация, обхващаща предоставяните услуги. В съдържанието е упоменато, че съответният текст има за цел информиране и запознаване с основните параметри и изисквания за предоставяне на услуги и осъществяване на съвместна дейност. Всички подробности и детайли, касаещи разработка на проект, сътрудничество и форми на съвместна дейност, ще се извършват извън рамките на уеб сайта – делови срещи, обсъждане и анализ на съответния проект. Типът договорни отношения ще се уточняват между възложител и изпълнител, в предварителни разговори и консултации. Формите на комуникация са предоставени на страница “КОНТАКТИ”, което предоставя избор на Интернет потребителите как да осъществят контакт – чрез адаптирана “форма за контакт”, предоставен телефон за контакт, социални мрежи и електронна поща. При използване на предоставената контактна форма, разположена на уеб сайта, се запазват съответните данни – име, електронна поща и телефон за контакт. Те се използват само и единствено за комуникация и обратна връзка от страна на Собственика на уеб сайта. Допълнителна информация, която е видима при използването на формата за контакт (meta information) – IP адрес, използван уеб браузър и съответната му версия, операционна система на устройството и url адрес. При желание от страна на Интернет потребителя, съответните му лични данни ще бъдат изтривани от платформата на уеб сайта.

2.Интелектуална собственост:

2.1.Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уеб сайта, са обект на закрила от “Закона за авторското право и сродните му права”. Те принадлежат на Собственика на уеб сайта или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Собственика на уеб сайта, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

2.2.При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Собственикът на уеб сайта, същият има правото да претендира обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

2.3.Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Интернет потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта: текстове, лога, снимкови и видео материали, и др., без изричното съгласие и разрешение на Собственика на уеб сайта.

2.4.Собственикът на уеб сайта се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Интернет потребителите за нормален достъп до предоставяните информационни ресурси на уеб сайта.

2.5.Собственикът на уеб сайта си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените информационни ресурси. Собственикът на уеб сайта има право, но не и задължение, по своя преценка да редактира или изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в уеб сайта.

3.Поверителност:

Във връзка със спазването на коректни и открити взаимоотношения с Интернет потребителите, които посещават и ще продължат да посещават уеб сайт – www.solo-form.com, Собственикът на уеб сайта, Ви предоставя “Политика за поверителност”, с която може да се запознаете тук. С оглед на използваната от уеб сайта услуга на Google – Google Analytics – обхващаща статистически анализ на потребителското поведение и навици в рамките на едно или повече посещения в уеб сайта. Съответните потребителски данни и информация се събират с помощта “бисквитки” (cookies). В тази връзка може да се запознаете тук с “Политиката за бисквитки”. При забелязване на нередности, моля обръщайте се към Собственика на уеб сайта, за да се коригират своевременно.

Интернет етиката задължава всички страни – Собственика на уеб сайта и Интернет потребителите, да спазват етичните норми, добро поведение, запазване на добрия тон и произтичащите от това – евентуална комуникация и делови взаимоотношения. Възможно е да се създадат предпоставки за злонамерени действия на трети лица, които са в пълно противоречие с правилата на интернет етиката. Подобни действия биха навредили, ограничили или затруднили функционирането на уеб сайта – независимо дали става дума за претоварване на сървър (DoS – Denial of Service), проникване в сървър, достъп до данни – имена и пароли (SQL Injection) и др.

С предоставянето на личните данни на всички свои “Партньори” в платформата на уеб сайта, Собственикът на уеб сайта гарантира, че е получил от тях, под една или друга форма, изричното им съгласие и одобрение да презентира и представя взаимоотношенията си с тях, без това да накърнява и вреди на името, репутацията и дейността на съответното физическо или юридическо лице.

4.Обобщение:

4.1.Основно задължение на Собственика на уеб сайта е да поддържа наличната информация в сайта точна и актуална. Възможни са технически инциденти, несъответствия и пропуски, които при първа възможност ще бъдат коригирани. Собственикът на уеб сайта ще прави всичко възможно да контролира нормалното функциониране на сайта, доколкото това е възможно. Изключение правят инциденти от техническо естество, отнасящи се до услугите, предоставяни от хостинг провайдъра (доставчик на интернет услуги), което е възможно да затрудни функционирането на уеб сайта за неизвестен период от време.

4.2.Собственикът на уеб сайта не носи отговорност за последици, от евентуални злонамерени атаки на трети лица или вреди породени от нерегламентиран достъп до уеб сайта, което може да затрудни достъпа на Интернет потребителите, или да доведе до неговото неправилно функциониране. Собственикът на уеб сайта не носи отговорност, ако у някой възникнат съмнения за точността на информацията, поради различни мнения, гледна точки или субективни възприятия, с оглед на информацията и съдържанието в уеб сайта. Информационните ресурси на уеб сайта не са в противоречие с действащото национално и европейско законодателство. Достоверността и интерпретацията на информационните материали в уеб сайта – текстове, лога, снимкови и видео материали, нямат за цел да обидят, накърнят или злоупотребят, а да предоставят пълна, достоверна и полезна информация, която да обогати със своето съдържание Интернет потребителите и да направи престоя им в уеб сайта по-приятен.

Собственикът на уеб сайта има право да потърси своите права , при възникнали:

– Злоупотреби с уеб сайта и наличното съдържание в него – текстове, снимкови и видео материали, лога и др.

– Уронване на репутация и име, клевети и недостоверни факти, произтичащи от съдържанието на уеб сайта.

4.3.Собственикът на уеб сайта запазва правото си да уведомява Интернет потребителите, при настъпили промени, допълнения, нововъведения или основна промяна във функциите и предназначението на уеб сайта, които ще дадат отражение върху действията им, произтичащи при посещението на същия – за предоставените лични данни и съхраняваната и анализирана статистика от потребителското поведение и навици, в рамките на уеб сайта. В изброените случаи, Собственикът на уеб сайта е необходимо да коригира, адаптира и публикува обновени “ОБЩИ УСЛОВИЯ”.