Продуктов дизайн и разработка: Адаптиране за производство

Целта на всеки проект е да премине поетапно през процеса на „Продуктов дизайн и разработка“. Стартира се с проектиране в етапите на „Концептуална разработка“ и „3Д моделиране“. Продължава се с разработка на етап „Модели и прототипи“, чрез опитни модели и функционални прототипи, в зависимост от характеристиките и целите на проекта. Предходните три етапа са много важни за организирането и разработването на четвъртия последен етап – „Адаптиране за производство“.

Етап: Адаптиране за производство

Предпроизводствен прототип

Анализ на Етап: „Модели и прототипи“ и разработка на последен етап от проектния процес – Етап: „Адаптиране за производство”. Съвместна работа с профилирани специалисти, производители и подизпълнители в различни сфери. Избор на производствени технологии и материали за изработка на предпроизводствен прототип. Проучване и избор на производители – консултации, определяне на себестойност и адаптиране към производствени изисквания. Разработка и основен анализ на предпроизводствен прототип.

1.Съвместна работа със специалисти:

При адаптиране на продукта за производство, се осъществява интензивна комуникация, консултации, подготовка и съвместна работа с профилирани специалисти, подизпълнители и производители в различни сфери. Провежда се интензивна съвместна дейност с производствени, търговски и маркетингови отдели на фирми, компании, подизпълнители и специалисти в съответните области. Обратна връзка се получава от широк диапазон профилирани специалисти, независимо дали става дума за: инженери, конструктори, технолози, маркетолози, икономисти, мениджъри, академични лица, хардуерни и софтуерни специалисти, подизпълнители, производители и др. Комуникация, консултации и съвместна дейност е необходимо да се проведе с външни компании, фирми и специалисти, извън сформирания от клиента екип, негова фирма или компания.

2.Производствени технологии и материали:

Подбор и избор на производствени технологии и материали. Анализ и обсъждане на различни типове материали и характеристики им – предназначение, механични свойства, експлоатация и др. След определянето на типа материали, се прави подбор на производствени технологии. Обсъждат се и анализират производствените изисквания на съответната технология – адаптиране на продукта към инженерните и технологичните изисквания на производителите и използваните от тях типове машини, материали, процеси и др. Извършва се допълнителна доработка и подготовка на продукта, към изискванията на типа инструментална екипировка, количество на продукцията (тип производство), асемблиране на продукта и т.н.

3.Проучване и избор на производители:

Проучване, запитвания и консултации, с цел обсъждане и анализиране на производствени изисквания, офериране и определяне на производствената себестойност на продукта и т.н. Комуникация с производители и обсъждане на продукта: тип производство и уточняване на технологични характеристики; избор на материали по спецификация; съобразяване със стандарти и изисквания; обсъждане и разработка на инструментална екипировка; оптимизиране на производствените етапи и довършителни процеси; определяне на производствена себестойност и т.н. Получаване на обратна връзка от производители и анализ на производствения процес на продукта, с помощта на техни отдели – търговски, инженерни и производствени. След комуникацията, се извършва основен избор на производители, с които се продължава съвместната дейност и процесът за адаптиране на продукта в производство.

4.Разработка на предпроизводствен прототип:

Разработка на предпроизводствен прототип, под формата на единично производство, и доближаването му максимално до техническите характеристики и параметри на крайния продукт – структура, функция, материали, визия и др. Предпроизводственият прототип се различава от основния прототип – от Етап: „Модели и прототипи“. При основния прототип, идентичността до реалния продукт може да достигне нива, от порядъка на 50%, докато при предпроизводствения прототип критичните и неприемливи граници на идентичност са 50%. При предпроизводствения прототип трябва да се достигне идентичност не по-малка от 80% – от техническите характеристики и параметри на крайния продукт. Всички компромиси, които е възможно да се направят и няма да отнемат значително и осезаемо от основните продуктови характеристики и параметри на предпроизводствения прототип, се обсъждат и анализират. Едва тогава се пристъпва към процеса на разработката му. Разбира се винаги желания максимален резултат е 100% идентичност, сравнена с крайния продукт. Това е постижимо, но протичат допълнителни обсъждания на заложените приоритети, възможности и цели в проекта. При основния прототип са възможни компромиси и експериментиране, докато при предпроизводствения прототип технически характеристики и параметри на реалния продукт трябва да се доближат максимално – структура, функционалност, ергономия, визия, използване на продукта др. При разработката на предпроизводствен прототип, често се налага изработката на повече от един продукт – от единично към дребносерийно производство на продукти, за да се оправдаят инвестициите, разходите, постигнатата производствена себестойността и цялостната подготовка за производствения процес. В немалко случаи дребносерийното производство на продукти се използва за различни цели: предоставяне на продукта на клиенти и използването му в реални условия; използване като икономически и маркетингов аргумент пред инвеститори; използване в кампании, например: „crowdfunding“ – за набиране на капитал, привличане на клиенти по време на кампанията и евентуално намиране на партньори; за представяне и презентации на изложения като възможности за потенциални пазари, дистрибутори и партньори; за рекламни кампании и събития, чрез които се популяризира и представя продукта и т.н. Подобно дребносерийно производство обикновено варира в диапазона – от 50 до 250 броя продукти. Възможно е да се достигнат и по-големи количества продукти, но това зависи от поставените крайни цели и приоритети в проекта. Често при разработката на предпроизводствения прототип се използват готови детайли, елементи и аксесоари; те се адаптират при евентуално внедряване, в съответното дребносерийно производство, от което възникват последващи процеси – какъвто е “асемблирането”. В повечето случаи изработката на предпроизводствения прототип се изпълнява при няколко подизпълнители, но при подходяща възможност е желателно да се изработи при потенциални производители, с опит в дребносерийното и масово производство. Производители, които имат технологичен капацитет и ресурс за внедряване на продукти – било то единично производство, дребносерийно производство или масово производство, разполагат и с възможности за моделни и прототипни технологии.

5.Анализ на предпроизводствен прототип:

Основен анализ, обсъждане и оглед на предпроизводствения прототип – на основна структура, съставни части, детайли и елементи. Използване на прототипа в реална среда и условия – на база на това се извършва детайлен анализ на функционалността му и какво въздействие оказва тя върху цялостната му структура, съставни части и детайли. Индивидуален анализ на всички съставни части, детайли и елементи, които изграждат предпроизводствения прототип. Тестват се всички основни зони от структурата – подлагат се на интензивни натоварвания, с което се установяват характеристиките на материалите и техните физико-механични свойства. Това е един изключително интензивен процес, който установява реалните характеристики и показатели на предпроизводствения прототип – функционалност, експлоатация, материали и др. Подлага се на агресивни въздействия, разглобява се и отново се сглобява и т.н., за да се установи поведението му и какви са промените и измененията в структурата му. Обсъждат се евентуални доработки, промени и корекции в проектираните 3Д модели (файлове), с цел оптимизиране на продукта: проектиране и промяна на структурата му; доработка на детайли и отделни части; усъвършенстване на функционалност, експлоатация и асемблиране; промяна на материали, ергономия и визия – текстури, цветове, информационни зони, използване и приложение и др.

ВАЖНО: Необходимо е да се извърши предварителен основен анализ и обсъждане, преди да се предприемат последващи действия, свързани със стартирането на Етап: “Адаптиране за производство”. Ако възложителят на проекта (екип, фирма, компания и др.) разполага с търговски, маркетингов, развоен отдел, както и с производство, се провежда процес на комуникация, консултации, обсъждане и съвместна работа с профилираните специалисти в тях: инженери, конструктори, технолози, маркетингови специалисти, икономисти, мениджъри, софтуерни и хардуерни специалисти, академични лица и др. Ако възложителят няма наличен екип и специалисти за консултации и разработка на продукта, се избират подходящи за проекта, в съответните сфери. Това трябва да бъде обсъдено, за да се подготви проектът да измине последователно всеки един от етапите на проектния процес – „Продуктов дизайн и разработка“. Всичко това се прави непосредствено преди стартиране на първия етап от проектния процес – Етап: “Концептуална разработка“. След завършването на Етап: “Адаптиране за производство”, проектът навлиза в процеси и етапи извън проектен процес “Продуктов дизайн и разработка”. Това са процеси свързани с различни етапи за последващото развитие на продукта: производствени процеси, свързани с етапи за внедряване на продукта; процеси за организиране на производство и постигане на производствени себестойности; управление на икономически процеси и оптимизиране на различен тип разходи; процеси за качествен контрол и съответствие със стандарти; създаване на маркетингови стратегии, рекламни кампании и събития за представяне на продукта; предлагане и продажба на продукта на пазара; организиране на дистрибуция и логистика и т.н.

Виж целия процес – https://solo-form.com/pdf/product-design-and-development-bg.pdf
Виж услуги, авторски права и дялово участие – https://solo-form.com/pdf/services-design-consultations-and-development-bg.pdf
https://solo-form.com/uslugi/