Продуктов дизайн и разработка: Модели и прототипи

Целта на всеки проект е да премине поетапно през процеса на „Продуктов дизайн и разработка“. Стартира се с проектиране в етапите на „Концептуална разработка“ и „3D моделиране“. Продължава се с разработка на етап „Модели и прототипи“, чрез опитни модели и функционални прототипи, в зависимост от характеристиките и целите на проекта. Предходните три етапа са много важни за организирането и разработването на четвъртия последен етап – „Адаптиране за производство“.

Етап: Модели и прототипи

Опитни модели и основен прототип

Анализ на Етап: „3D моделиране“ и изграждане на план за типове модели и прототипи. Избор на производствени технологии, материали, подизпълнители и определяне на себестойност. Разработка и анализ на опитни модели и функционални прототипи. Следва финална разработка на основен прототип. Извършва се анализ на прототипа и по възможност се тества в реални условия, с оглед на използваните за изработката му производствени технологии и материали, както и съобразяване с техническите му характеристики.

1.План за модели и прототипи:

Анализ на Етап: “3D моделиране“ и изграждане на основен план за изработка на модели и прототипи. Уточнява се необходимия брой и тип изделия, според заложените цели и приоритети в проекта. Съобразяват се основните функционални характеристики, които са заложени в продукта, и от там се определя посоката, която ще се следва до достигането на конкретен краен резултат. Избират се съответните типове модели и прототипи: макети и продуктови модели за оглед и презентиране; опитни модели и изделия – за изпитания и събиране на данни; изработка на основен прототип и залагане на определено ниво на функционалност или липса на такава. Количеството на типа модели и прототипи, които трябва да се произведат, не може да се определи с точност, поради спецификата на Етап: “Модели и прототипи“. Възможна е изработката на нови модели и прототипи, или изработка на различни съставни части и детайли, с цел уточняване на неяснотите и подобряване на крайния резултат. Всичко се прави с градивна цел и в посока оптимизиране на структурата, уточняване на функционалността, адаптиране към инженерните характеристики на проекта и др.

2.Производствени технологии и материали:

Анализ и избор на моделни и прототипни технологии и материали, подходящи за конкретния проект. След избора на моделни и прототипни технологии, се осъществява комуникация с различни подизпълнители. Уточняват се техническите характеристики, производствените изисквания и използваните материали. Определя се и отделната себестойност за всяко конкретно изделие. По този начин ще се определи и общата производствената себестойност на всеки модел и прототип. Провежда се обсъждане на техническите характеристики, които трябва да се покрият от проектираните 3D модели – необходими за изработката на модели и прототипи. Избират се подходящите подизпълнители, с които да се продължи съвместната работа и комуникация – производство на модели и прототипи.

3.Разработка на модели и прототипи:

Разработка на избраните типове модели и прототипи – макети, продуктови модели, опитни модели и основен прототип. Използват се проектираните 3D файлове, от Етап: “3D моделиране“, с помощта на които се получават оферти с ценови стойности. Протича комуникация с подизпълнители и се обсъждат всички възможности и начини за изработка на съответните модели и прототипи. В процеса на производството им, е необходимо да има обратната връзка между подизпълнителите, клиента и проектанта. Комуникацията е важна, защото по време на производствения процес възникват различни проблеми и препятствия, от всякакво естество. Всичко това е част от процеса на разработката на моделите и прототипите, чиято цел е достигане на оптимален краен резултат. Преди и по време на производствения процес се налагат често доработки в проектираните 3D модели (3D файлове) – от Етап: “3D моделиране“ – независимо дали става дума за корекция на основната структура, съставните части или отделните детайли. Това се прави с цел да се адаптират моделите и прототипите, към производствените изисквания и използваните типове материали. След изработката на всички модели и прототипи, се извършва обстоен оглед, основен анализ и обсъждане. Ако е необходимо се изработват допълнителни части, детайли, или изцяло нови модели и прототипи.

4.Разработка на основен прототип:

Финална разработка и изграждане на основен прототип. Извършва се подбор на подходящи производствени технологии и съчетание от материали. В основния прототип се набляга на съответните технически характеристики – структура, функционалност и визия. Функционалността в прототипа се определя индивидуално за всеки проект – липса на функционалност, частична функционалност или близка до реалната функционалност на продукта. Техническите характеристики на продукта е желателно да достигнат ниво на идентичност 50%, а надвишаването ѝ ще е в плюс за етапа, в който се намира проектът. Достигането на определени нива на идентичност в прототипа е строго индивидуално за всеки конкретен проект. В посока оптимизиране на основния прототип по време на изработката му, е възможно да се извършват допълнителни доработки и корекции на проектираните 3D модели – основна структура, съставни части или детайли. Понякога се налага изработката на отделни съставни части или детайли. По време на процеса се извършва интензивна комуникация с подизпълнителите.

5.Анализ на основен прототип:

Извършва се цялостен анализ, обсъждане и оглед на основния прототип. Анализират се различни технически характеристики: структура на прототипа; функционални характеристики; визуални характеристики; ергономични зони; основен анализ на съставни части и детайли; анализ на използваните материали и производствени технологии за изработката му; принципи на сглобяване и разглобяване, при наличие на такива в прототипа и др. Ако характеристиките на основния прототип позволяват той да се постави и експлоатира в реални условия и среда, на база на това се извършва оглед, събиране на данни и основен анализ. За да се извърши подобен процес, се взема под внимание неговото ниво на функционалност – липса на такава, частична или близка до реалната функционалност на продукта.

ВАЖНО: Разработване на стратегия за изработка на модели и прототипи, според приоритетите в проекта, типа продукт и предназначението му – макети, продуктови модели, опитни модели и функционални прототипи. Количеството, което трябва да се изработи като модели и прототипи, е невъзможно да се определи с точност, преди стартирането на Етап: “Модели и прототипи“. Изработват се неопределен брой модели и прототипи, в процеса на етапа, съобразени с конкретния краен резултат, който трябва да се постигне. Производствената себестойност на етапа, на отделите модели и прототипи, както и за всеки детайл, е невъзможно да се определи докато не бъдат завършени предходните два етапа – Етап: “Концептуална разработка“ и Етап: “3D моделиране“. Информация за себестойността на отделните изделия, изграждащи моделите и прототипите, би могла да бъде получена от подизпълнители, единствено и само при наличие на 3D файлове. Едва тогава е възможно да бъдат получени конкретни ценови оферти, от страна на подизпълнители. Процесът на комуникация е много важен и в него се уточняват: финален избор на производствени технологии и материали за изработката на моделите и прототипите; себестойността на съставните части и детайлите; определяне на общата производствена себестойност на етапа; оптимизиране на детайлите, с оглед на технологични изисквания за изработката им и т.н. По време на комуникацията с подизпълнителите е възможно да се наложат доработки и корекции на проектираните 3D модели – 3D файлове. Това се прави с цел съобразяване с технологичните изисквания на конкретните производствени технологии и материали, използвани от подизпълнителите.

Виж целия процес – https://solo-form.com/pdf/product-design-and-development-bg.pdf
Виж услуги, авторски права и дялово участие – https://solo-form.com/pdf/services-design-consultations-and-development-bg.pdf
https://solo-form.com/uslugi/