Продуктов дизайн: Продуктовите скици

Концептуалната разработка на един продукт се изразява в идеи, изграждащи началото на всеки проект. Всичко започва от белия лист – с няколко движения и линии върху него, водени от въображението и поставяйки основата, над която се гради всичко. Търсят се отговорите на много въпроси и неизвестни, чрез продуктовите скици. Един цикъл, в който дизайнерът трябва да усеща, че е част от продукта, защото това е напълно индивидуален подход. Във всеки проект, етапите след скиците протичат изключително градивно и неизвестните намаляват. Когато се гради основната структура на продукта, са необходими отговори на различни въпроси и възможности за развитие. Винаги съм държал на концептуалната разработка, под формата на продуктови скици, а и процесите се движат последователно и фокусирано. Обратната връзка между мен и клиента е далеч по-добра и гъвкава, защото в проекта не участва само дизайнерът. Комуникацията е задължително условие, преди да се изберат конкретни идеи, върху които да се работи.

Независимо дали е дизайнер, инженер, архитект, конструктор или занаятчия, всеки минава през този жизненоважен етап – скицирайки идеята си открива отговорите на много въпроси. Начините и техниките за това са неограничени, използват се всевъзможни пособия и специализирани материали – моливи, тънкописци, дизайнерски маркери; понякога се експериментира чрез техники с боя, туш, аерография и редица други похвати. Помощните чертожните инструменти също са разнообразни и се употребяват при крайните етапи – в по-детайлни и конструктивни скици. Етапът, който винаги изминавам с продуктовите скици не се ограничава до определен брой от идеи. Целта е да се извлече есенцията от тях, за да се избере насоката на продукта – структура, функционалност и визия. Идеята на концептуалните разработки е да се положат основите и да се определят потенциалните възможности за развитие на проекта. В продуктовите скици често се използват думи, маркират се основни акценти с кратки описания и пояснения на функционални зони, ергономични принципи, инженерни похвати, производствени технологии и материали.

При преминаването през цикъла на продуктовите скици, промените по време на разработката им са радикални. Тогава в продукта се изграждат основите на неговата структура, функция и ергономия. Във всеки подетап от цялостната концептуална разработка се редуцират идеите и се извършва подбор. Селектират се продуктови скици и се избират нещата, които са приоритет, с цел изчистване на основната идея. Всичко това е опорна точка за преминаването към следващия етап от разработката. Често в скиците се използват описания и пояснения на функционални зони, ергономични принципи, инженерни похвати, производствени технологии и материали. Винаги се тръгва от общото и се върви към детайла, докато процесът стигне до краен вариант. Едва тогава се преминава към по-детайлна разработка в скиците. Обикновено изминавам дълъг път, но никога не си позволявам да прескоча и пренебрегна продуктовото скициране. Всичко това е с цел да изчистя идеята от излишното и да ѝ предам завършеност на ниво концепция, преди преминаване към следващите отговорни етапи в проекта. Този цикъл е безценен и изчерпателен сам по себе си, защото задава въпросите, дава отговорите и определя посоката. Целта на продуктовите скици е да се положат основите и да се определят потенциалните възможности за развитие на продукта.

Цикълът с продуктовите скици в „Етап: Концептуална разработка“ – в проектен процес „Продуктов дизайн и разработка“:

Етап: Концептуална разработка – продуктови скици:

Обсъждане на продуктовия анализ и приоритетите в проекта. Разработване на концепции, които се анализират и се определя посоката на развитие. Следващата стъпка е избор и разработка на няколко подбрани концептуални варианта – основно са четири броя. От концептуалните варианти се избират два дизайна, след което се разработват. Избира се един основен дизайн, на който се прави финална разработка на структура и детайли, преди преминаване към Етап: „3Д моделиране“.

1.Продуктов анализ:

Обсъждане и анализ на продуктови характеристики – технически, маркетингови и икономически характеристики на проекта. Основен анализ на конкурентни продукти, пазарна ниша, пазарна сегментация – целева група от потребители, евентуално развитие на продуктова гама и т.н. Обсъждане на заложени приоритети в проекта и очакван краен резултат след изминаване на всички етапи от проектен процес „Продуктов дизайн и разработка“. Информацията се предоставя изцяло от страна на клиента – екип, фирма, компания и др.

2.Разработка на концепции:

Разработват се концептуални варианти, с което се поставя основата на проекта. Подетапът не се ограничава с определен брой концепции, защото е с цел търсене и определяне посоката на развитие на целия проект. Проектантът взема решения по време на разработката, какво да е количеството на концептуалните варианти. Целта е да се извлече есенцията и да се положи базата на продукта – да се разработят в следващите подетапи: структура, функционалност и визия. След завършването на концепциите се осъществява оглед, анализ и подбор на избрани варианти за последваща разработка. Всяка една концепция се обсъжда, преди да се изберат подходящи варианти, с потенциал и възможности, които да се развият.

3.Разработка на избрани концепции:

Разработването на избрани концепции, е подетапът, в който трябва се селектират няколко от най-добрите концептуални варианти – резултат от предходен подетап: „Разработка на концепции“. Те се избират след оглед, анализ и внимателен подбор от всички концептуалните варианти – едва тогава идеята за продукта започва да звучи по-рационално. Основно се подбират четири концепции и преминават през процес на разработка. След нея се извършва оглед, анализ и подбор на два конкурентни дизайна, за последваща разработка.

4.Разработка на два основни дизайна:

Протича интензивна разработка на двата основни дизайна – развитие на структурата, съставните части и основните детайли. Двата дизайна се развиват в посока, която да покаже основните им характеристики. Разработката им трябва да създаде конкурентен избор във всяко едно отношение. След подробната разработка на двата дизайна се извършва оглед, обсъждане и избор на основния дизайн. Всичко това допринася значително за качествения избор на основния дизайн, върху който ще се съсредоточат усилия, в последния подетап.

5.Разработка на основен дизайн:

Разработката на основния дизайн е последен и финален подетап от Етап: “Концептуална разработка”. Дизайнът се подлага на развитие и се акцентира върху основната структура, всички съставни части, детайли и елементи, които го изграждат. Разработват се: функционалните характеристики; уточняват се основните ергономични зони; оформят се основните съставни части и детайли; усъвършенстват се визуалните характеристики и т.н. Често в продуктовите скици на основния дизайн – както и в някои от горните подетапи – се използва текст: думи, кратки описания и пояснения, свързани с технически и визуални характеристики, които допринасят за по-нататъшното развитие на проекта. След завършване на разработката се осъществява оглед, основен анализ и обсъждане, преди да се премине към Етап: “3Д моделиране“. Едва след одобрение и от двете страни – клиент и проектант – се финализират Етап: “Концептуална разработка” и се преминава към Етап: “3Д моделиране”.

ВАЖНО: Преди стартирането на проектния процес „Продуктов дизайн и разработка“, клиентът е необходимо да заяви кои ще са останалите евентуални участници в проекта – екип, партньори и евентуални специалисти, участващи при обсъждането на всеки един етап и подетап. Преминаването от един етап към следващ етап, както и последователното завършване и затваряне на всеки подетап, ще се извършва след основен оглед, анализ, обсъждане и одобрение между двете страни, участващи в проекта – проектант и клиент. Етапът се разработва с помощта на продуктови скици – пространствени структури, аксонометрични проекции, конструктивни сечения и др. Разработката се прави с цел оформяне на идеята за продукта, разработка на структура, характерна визия, изграждане на техническите характеристики, създаване на продуктова идентичност и т.н. По време на Етап: “Концептуална разработка” е възможно да настъпят промени – частични или пълни, в посока оптимизиране, подобряване и развитие на цялостната концепция за продукта.

Виж целия процес – https://solo-form.com/pdf/product-design-and-development-bg.pdf
Виж услуги, авторски права и дялово участие – https://solo-form.com/pdf/services-design-consultations-and-development-bg.pdf
https://solo-form.com/uslugi/